Inici del Contingut

Objectius i competències

Objectius formatius

El graduat en Ciència i Salut Animal és un especialista en gestió i maneig d’animals de granja, especialment pel que fa a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària de granges i empreses ramaderes amb la finalitat d’obtindre productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d’una manera respectuosa amb el medi ambient. Els titulats han de demostrar que posseeixen, comprenen i saben aplicar els seus coneixements al seu treball en els diferents àmbits professionals de la titulació: sistemes i gestió de producció, tecnologies agroramaderes i sanitat animal.

Objectius:

 • La direcció i gestió d’explotacions ramaderes.

 • El disseny, la direcció i implementació de programes de maneig i control dels animals.

 • La valoració de l’estat normal de salut i benestar dels animals.

 • L’assumpció de la responsabilitat de la implementació, seguiment i certificació de l’aplicació dels procediments de bones pràctiques ramaderes.

 • L’organització de treballs en granja i en la gestió dels recursos humans en l’empresa ramadera.

 • L’avaluació tècnica, econòmica i financera de la producció i de l’empresa ramadera.

 • L’aplicació i definició dels criteris adreçats a una producció animal sostenible i en la definició de criteris i indicadors en el camp de l’auditoria ambiental.

 • El disseny i valoració dels allotjaments, instal·lacions i equips ramaders, per tal de garantir el benestar i confort dels animals.

 • L’assegurament d’una producció ramadera i unes tècniques de maneig dins el marc de la legislació vigent i en la facilitació de la relació entre l’empresa ramadera i l’Administració.

 • El coneixement de les condicions mediambientals dels processos de producció per assumir la responsabilitat del compliment de la legislació mediambiental vigent.

 • El coneixement i desenvolupament de les tècniques de gestió i organització de la producció i de l’empresa ramadera, i les tècniques que permetin assegurar la traçabilitat de la cadena alimentària.

 • L’aplicació de les tècniques de màrqueting i comercialització de productes ramaders.

Competències

La formació adquirida en el grau donarà capacitació professional als titulats, que podrà ser complementada i ampliada en mestratges d'especialització.

Competències específiques:

  CIÈNCIES BÀSIQUES UTILITZADES EN ELS SISTEMES DE PRODUCCIÓ ANIMAL
  • Conèixer els fonaments biològics, químics, físics, matemàtics i econòmics necessaris per al desenvolupament de l’activitat professional.

  • Conèixer l’estructura i funció dels animals sans.

  • Conèixer els fonaments dels principals processos fisiològics i entendre el seu paper en el procés productiu, així com preveure i avaluar els seus efectes en el producte final.

  • Conèixer els principis bàsics de la salut i benestar animal.

  • Utilitzar les metodologies bàsiques de treball referents a les disciplines esmentades.

  • Conèixer i saber aplicar les tècniques bàsiques d’experimentació ramadera i saber interpretar els seus resultats.


  CIÈNCIA I TECNOLOGIA RAMADERA
  • Conèixer les bases de la millora animal i la seua possibilitat d’aplicació pràctica en el maneig reproductiu.

  • Conèixer la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i les seues aptituds productives per poder escollir el material genètic més adient en funció dels diferents objectius productius possibles.

  • Conèixer els programes de millora genètica aplicats a les diferents espècies animals i interpretar els catàlegs de valoració genètica dels animals per decidir els aparellaments més favorables.

  • Identificar els diferents factors de producció i matèries primeres per a l’alimentació animal i la seua implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

  • Conèixer el comportament de les diferents espècies i el seu control en condicions de llibertat, confinament i producció.

  • Conèixer el paper dels animals en el sistema ecològic agroramader.

  • Conèixer el procés de reproducció dels animals, així com les tecnologies per a la seua manipulació i control.


  SISTEMES DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ RAMADERA
  • Conèixer la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i les seues aptituds reproductives per poder escollir el material genètic més adient en funció dels diferents factors de producció.

  • Dissenyar el pla de maneig dels animals d’una explotació ramadera i el pla d’utilització dels diferents factors de producció.

  • Determinar les necessitats alimentàries dels animals, interpretar les fórmules de racionament i desenvolupar i gestionar correctament un programa d’alimentació del bestiar.

  • Conèixer les bases del funcionament i optimació dels sistemes de producció animal i les seues repercussions sobre el medi ambient.

  • Avaluar les necessitats ambientals dels animals i planificar la seua implementació.

  • Determinar les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

  • Dissenyar el pla de producció d’una explotació ramadera.

  • Dissenyar els allotjaments, instal·lacions i equipaments ramaders necessaris per a la producció.

  • Conèixer i utilitzar les eines i sistemes que faciliten la gestió empresarial.

  • Avaluar econòmicament i financera el funcionament de les explotacions ramaderes i les seues inversions.

  • Conèixer i interpretar l’estructura del sector productiu, del mercat i dels canals de comercialització de productes.

  • Conèixer els diferents agents i elements de la cadena alimentària per tal de poder garantir la seua seguretat i traçabilitat.

  • Conèixer, interpretar i aplicar les disposicions legislatives que afecten i condicionen el desenvolupament de la producció en les explotacions ramaderes.


  SALUT ANIMAL
  • Conèixer les alteracions de l’estructura i funció de l’organisme animal.

  • Tindre coneixements de les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i les seues mesures de prevenció, amb especial èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.

  • Tindre coneixements sobre l’estat normal de salut i benestar dels animals en granja com a factor primordial de la producció.

  • Recollir i trametre mostres, biològiques o no, amb el seu informe corresponent.

  • Participar en la realització d’estudis epidemiològics i programes terapèutics i preventius d’acord amb les normes de benestar animal, salut animal i salut pública, sota supervisió veterinària.

  • Realitzar anàlisis de risc, incloent-hi les mediambientals i de bioseguretat, així com la seua valoració i gestió.


Competències generals:

  CAPACITAT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL
  • Analitzar situacions concretes, definir problemes, prendre decisions i implementar plans d’actuació en la recerca de solucions.

  • Aplicar coneixements adquirits a situacions reals, gestionant adequadament el recursos disponibles.

  • Interpretar estudis, informes, dades i analitzar-los numèricament.

  • Seleccionar i utilitzar les fons d’informació escrites i informatitzades disponibles relacionades amb l’activitat professional.

  • Utilitzar les eines informàtiques existents com a suport en el desenvolupament de la seua activitat professional (competència estratègica de la UdL).

  • Treballar sol i en equip multidisciplinari.

  • Valorar la formació integral, la motivació personal i la mobilitat.

Sortides professionals

Els Graduats/as en Ciència i Salut Animal estan capacitats per treballar en les empreses públiques i privades relacionades amb la ciència, producció i salut dels animals podent-se inserir en les mateixes en diferents nivells, gestió, màrqueting i vendes, tècnic etc.

  RELACIONADES AMB LA PRODUCCIÓ ANIMAL
  • Explotacions ramaderes de qualsevol espècie animal, tant en sistemes intensius com a extensius, en produccions convencionals o ecològiques.

  • Empreses integradores que treballin en l'àmbit de la producció d'animals productes animals per al consum.


  EMPRESES AUXILIARS EN LA PRODUCCIÓ ANIMAL
  • Fàbriques de pinsos per a alimentació animal.

  • Empreses relacionades amb les instal·lacions ramaderes i disseny de materials.

  • Empreses d'additius i components relacionats amb la nutrició animal.

  • Empreses farmacèutiques i de productes i instruments necessaris en la producció animal..

  • Empreses de selecció, reproducció i millora genètica.


  AUTOOCUPACIÓ
  • Els professionals en Ciència i Salut Animal tenen l'oportunitat d'optar per l'autoocupació, directament en la producció animal o donant serveis a altres explotacions o empreses.


  INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES
  • Centres d'Investigació Agropecuària.

  • Centres d'Investigació amb animals de laboratori.

  • Centres d'Investigació, conservació, recuperació i manteniment de Fauna Silvestre.

  • Universitats públiques o privades, docència i investigació.

  • Instituts d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius.


  TÈCNICS EN INSTITUCIONS PÚBLIQUES
  • Tècnics en qualsevol de les institucions públiques, local, autonòmica, estatal europea, a les àrees relacionades amb els aspectes capacitatius del Grau; Benestar animal, gestió de residus, Ordenació ramadera etc…