Start od the content

Tutorial Action Plan

logo

El Programa NÈSTOR depèn del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua. El seu objectiu és donar suport a l’estudiant/a en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i com a futur professional.

Els elements bàsics que formen el Programa Nèstor són:

    • Jornades d’Acollida: els/les alumnes de nou ingrés als graus de la UdL tenen, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podran fer servir i ensenyar-los els espais pels que s’hauran de moure.

 

    • Tutories: són reunions en les quals alumnes i tutors s’interrelacionen, els alumnes poden resoldre els seus dubtes i els tutors els hi donen suport i orientació. (Individuals i/o grupals). Qui és el meu tutor?

 

    • Tallers: cada centre organitza tallers de formació de temàtica bàsicament transversal, segons les necessitats i la demanda de l’alumnat. Aquests tallers són gratuïts pels alumnes i serveixen per ajudar-los en la seva formació.

 

    • Coordinadors de Centre: són professors/es dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel•lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge.Podeu trobar més informació a Programa NÈSTOR: orientació i tutoria universitària (PDF).